Označíme si všetky súbory, ktoré chceme zbaliť do zip súboru a stlačí sa pravé tlačidlo na myši, zobrazí sa menu, kde treba vybrať SEND TO -> COMPRESSED (ZIPPED) FOLDER alebo po slovensky ODOSLAŤ DO -> KOMPRIMOVANÝ (ZIP) ADRESÁR. Potom už len vybrať meno vznikajúceho súboru a vznikne skomprimovaný archív.

Sú dve možnosti, prvou možnosťou je nainštalovať plugin (funguje len pre MS Office 2007). Po inštalácii je hneď možné ukladať dokumenty vo formáte pdf a to v menu SAVE AS. Potrebný plugin nájdete na stránke. Druhou možnosťou je použiť voľne stiahnuteľný program PDF Creator, ktorý vytvorí virtuálnu tlačiareň a doc súbor sa dá vytlačiť pomocou tejto tlačiarne. Následne sa otvorí dialógové okno, kde bude možnosť výberu umiestnenia a uloženia pdf súboru.

Zdĺhavé nahrávanie môže byť zapríčinené slabým pripojením do internetu z miesta nahrávania práce. Ak sa práca nahráva príliš dlho, alebo nastane problém v spojení, je vhodnejšie nahrávať prácu z areálu TUKE, v ktorom je vysokorýchlostné pripojenie.
Každá fakulta má na svojej stránke zverejnené dni, kedy majú študenti odovzdať LZ do UK.
LZ je v dvoch kópiách, jedna ostáva v UK, druhú si uchová študent.
LZ je právny dokument a patrí autorovi. Knižnica nevydáva tlačenú formu potvrdenia, ale uzamknutím práce odosiela linku pre vedúceho, čo je potvrdením, že študent už bol v knižnici a môže sa vyhotoviť posudok.
Po uzamknutí práce v UK ide záverečná práca hneď na test a do 24-48 hodín je výsledok na stránke UK alebo v IS MAIS.
Je dobré, ak pred tlačením záverečnej práce príde študent s LZ, aby sa skontrolovala správnosť nahrania a mohli sa ešte opraviť prípadné nedostatky.
Píšeme dátum kedy podpisujeme LZ pred pracovníkom UK.
Nie, tento dátum o ničom nerozhoduje, rozhodujúci je dátum uzamknutia práce pracovníkom UK pri odovzdaní LZ.
Pre študenta je určená ľavá strana na podpis ako autor práce. Pravú stranu rieši pracovník UK.
V IS MAIS ešte pred registráciou ZP študentom do IS ETD vedúci práce nastaví odkladnú lehotu maximálne 36 mesiacov. V IS ETD sa po registrácii práce študentom vygeneruje Súhlas na odklad sprístupnenia práce, ktorý po podpísaní dekanom, vedúcim práce a vedúcim školiaceho pracoviska, študent doručí do UK spolu s 2 licenčnými zmluvami.
Je to v kompetencii iba vedúceho práce.
Môže sa písať dátum aj cca - v rozpätí, ako má fakulta termín.
LZ sa dá odovzdať aj v inom termíne aj inou osobou, ktorú študent poverí, základom je podpis študenta.
Do kolónky prílohy sa dáva počet príloh, ktoré nie sú pokračovaním ZP. Čiže napríklad mapy, pôdorysy, plány a podobne. Pozor neplatí pre CD/DVD. Ak mám iba prácu a CD/DVD, do kolónky prílohy píšem číslo 0. Ak mám príručky, ktoré sú viazané spolu s prácou a nie sú oddelené, tak do kolónky prílohy píšem číslo 0.
Pokiaľ sa v práci nič nezmenilo, práca sa nemusí opäť nahrať, protokol originality je platný.
V tomto prípade je nutné, prácu nahrať ešte raz, vytlačiť nové LZ a prísť do knižnice.
Prácu je nutné písať v šablóne. Túto nájdete v ETD Šablóny.
Zadávací list, ktorý dostanete na katedre je nutné naskenovať a vložiť na príslušné miesto do záverečnej práce.
Prihláste sa do IS MAIS a zadajte chýbajúce údaje (kľúčové slová, abstrakty v slovenskom a v anglickom jazyku). V prípade, že chýbajú údaje zadávané pedagógom (meno oponenta, príp. ak školiteľ, konzultant nie je z TUKE), kontaktujte pedagóga. Ak sú všetky požadované údaje zadané v IS MAIS, kliknite na Synchronizáciu údajov v IS ETD a pokračujte v nahrávaní ZP.
Prácu uzamkne zodpovedná osoba UK pri podpise licenčnej zmluvy.
ISBN (International Standard Book Number) je medzinárodné štandardné číslo, ktoré slúži na identifikáciu publikácií.
ISBN sa nepoužíva viackrát, je jedinečné pre každú publikáciu.
Ak sa mení názov publikácie, resp. malé zmeny v texte, je potrebné požiadať o pridelenie nového čísla ISBN.
Významná zmena textu vyžaduje pridelenie nového čísla ISBN. Ak boli v knihe vykonané opravy, na rube titulnej strany by malo byť uvedené, že ide o rozšírené, prepracované, doplnené vydanie a nové číslo ISBN by malo byť uvedené pri tomto údaji.
Nie. Musí sa ponechať pôvodné číslo ISBN, za predpokladu, že vydavateľ a nakladateľstvo zostáva rovnaké.
Pridelenie ISBN je bezplatné.
ISBN sa musí uviesť v čitateľnej forme na:
- rube titulnej strany (strana obsahujúca copyrightovú doložku)
- spodnej časti titulnej strany, ak to nie je možné na rube titulnej strany
- spodnej časti zadného obalu
- spodnej časti zadnej obálky alebo akéhokoľvek iného ochranného puzdra alebo obalu.
Pridelené ISBN je potrebné uviesť v tiráži, na obale v čitateľnej forme.
Potrebné je doručiť povinné výtlačky do UK.
Ak ide o tlačenú väzbu, je potrebné doručiť 7 povinných výtlačkov do UK. Ak ide o CD, DVD dokument, je potrebné doručiť 5 povinných výtlačkov.
Väzba je tlačená a môže byť viazaná (tvrdá väzba) alebo brožovaná (mäkká väzba).
Na stránke https://portal.lib.tuke.sk/epc/ sú formuláre, ktoré je potrebné vyplniť pri registrácií príspevkov a ohlasov.
Na prístup do formulárov je potrebné sa prihlásiť svojim jedinečným loginom a heslom. Pri prvej registrácií sa zobrazí okno, kde je potrebné doplniť Vaše ORCID a PUBLONS ID.
Rok vydania je rok, ktorý je uvedený na publikácií ako rok je publikovania, rok vykazovania trvá vždy od 1.2. do 31.1 nasledujúceho roku, napr. od 1.2.2020 do 31.1.2021, pričom sa akceptujú publikácie s rokom vydania 2021 a publikácie s rokom vydania 2020, ktoré neboli ešte zaevidované.
Nie je potrebné nosiť sprievodku do knižnice. Príjem prebieha automaticky, informáciu o prijatí na spracovanie dostanete elektronicky.
Nie, stále je potrebné doložiť všetky podklady t.j. príspevok, obsah, tiráž a obálku alebo linku na stránku časopisu, kde je dostupný celý článok.
Áno, požiadať o prednostné spracovanie môžete priamo pri vypĺňaní registračného formuláru. O schválení Vašej žiadosti Vás budeme informovať elektronicky.
Áno, digitálne kópie môžeme poskytnúť výlučne autorovi, ak pošle zoznam požadovaných archívnych čísel publikácií vyplnením elektronickej Žiadosti o poskytnutie digitálnych kópií z digitálneho archívu EPC TUKE, ktorá sa nachádza na www.lib.tuke.sk.

Podľa autorského zákona, digitálne kópie iba archivujeme, nemôžeme ich zverejňovať, digitálne kópie si môžu vyžiadať iba ich autori.

Ak je časopis registrovaný a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect a zároveň je už aj dané číslo časopisu v databáze CCC. Pokiaľ príspevok ešte nie je v databáze CCC, je možné príspevok registrovať ako nekarentovaný a ak daný príspevok bude v databáze CCC, požiadať  o zmenu kategórie cez e-formulár http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/CorrectionRecords.


Ak sa jedná o nekonferenčný príspevok zverejnený v časopise, ktorý sa nachádza v databáze WOS alebo Scopus. Nestačí, že sa v databáze nachádza zdrojový časopis, musí už byť viditeľný aj konkrétny príspevok. Pokiaľ príspevok ešte nie je v databázach WOS alebo Scopus, je možné príspevok registrovať ako nekarentovaný a ak daný príspevok bude v databázach, požiadať o zmenu kategórie cez e-formulár http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/CorrectionRecords.
Vedecká monografia musí byť pred vydaním posudzovaná najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená musia byť uvedené v publikácii. Ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznam-vydavatelstva/zoznam-vydavatelstva_02_2019.pdf. Vedecká monografia musí mať rozsah aspoň 3 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
Vysokoškolská učebnica podáva systematický, výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov z niektorej vednej disciplíny alebo zo spoločenskej praxe, pred vydaním musí byť posudzovaná najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznam-vydavatelstva/zoznam-vydavatelstva_02_2019.pdf. Vysokoškolská učebnica musí mať rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje a ISBN.
Ak príspevok z vedeckej konferencie bol vydaný ako úplný text v konferenčnom zborníku alebo časopise, prípadne v suplementárnom čísle časopisu a bol pred vydaním posudzovaný najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikáciách. Ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznam-vydavatelstva/zoznam-vydavatelstva_02_2019.pdf. Vedecký konferenčný zborník musí mať príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN, náklad min. 50 ks. Pri pozvaných príspevkoch - kategórie AFA, AFB musí existovať písomný doklad, že bol autor ako vedecká autorita v danej oblasti požiadaný alebo to musí byť uvedené v podtitule článku, v záhlaví rubriky, v programe konferencie a pod.
Vo vedeckom nekonferenčnom zborníku sú uverejňované články, štúdie alebo state, ktoré obsahujú pôvodné výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu. Pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v zborníku. Ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznam-vydavatelstva/zoznam-vydavatelstva_02_2019.pdf. Vedecký nekonferenčný zborník musí mať príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN, náklad min. 50 ks.
1 autorský hárok (AH) je 20 normovaných strán dokumentu (1 strana = 1800 znakov vrátane medzier), čo je spolu 36000 znakov. Pri mapách a grafických reprodukciách 1 AH predstavuje 2 300 cm2, (1 AH je rozmer cca 48 cm x 48 cm, 3 AH 6 900 cm2 – rozmer cca 83 cm x 83 cm), video alebo audiovizuálny záznam zverejnený na internete alebo na fyzickom nosiči v rozsahu aspoň 60 minút.
Publikácie, ktoré ešte neboli vydané (article in press), knižne vydané bakalárske a diplomové práce, osobné blogy a stránky na internete, e-learningové kurzy, PPT prezentácie a prednášky, články v dennej tlači a prílohách dennej tlače.
recenzie a umelecké kritiky, uvedenie diela v referátovom časopise alebo v databáze, uvedenie diela v samostatnej bibliografii, uvedenie „vybraných viet“ alebo „citátov“ v podobne pomenovaných rubrikách v novinách a v populárnych časopisoch, výňatky z výstupu publikačnej činnosti uvádzané ako reklama na tento výstup, autocitácie, ktorými sú citácie pochádzajúce z ďalších publikácií samotného autora alebo jeho spoluautorov, citácie v záverečných prácach, rigoróznych prácach, habilitačných prácach, vo výskumných správach a podobne; to neplatí pre habilitačné práce, ktoré boli predložené ako súbor prác, citácie encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich; to neplatí, ak ide o heslo v rozsahu aspoň troch normalizovaných strán a má uvedeného autora, informácie v správach a v článkoch o podujatiach, o prezentácii diela najmä vo forme poznámok.

Zatial ziadne FAQ

Pred prvým objednaním je potrebné prísť osobne do Univerzitnej knižnice TUKE k výpožičnej službe s ISICom alebo kartou zamestnanca a vytvoriť čitateľskäú kartu.
Výpožičné služby sú pre študentov a zamestnancov TUKE zdarma.
Univerzitná knižnice Technickej univerzity v Košiciach je určená len pre aktívnych študentov a zamestnancov  TUKE.

Návody a ďalšie informácie


Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Napíšte nám.